Istoria creștină a lumii (2)

De la anul 200 la anul 300 de la Zidirea lumii

  Și era Abel păstor de oi, pe care le păstea pentru lână și pentru lapte, iar Cain era lucrător de pământ și aduceau din ostenelile lor jertfa, cinstind pe Ziditorul lor, precum se învățase de tatăl lor Adam.

   Este arătat de aici, că întâi Adam a început a cinsti pe Dumnezeu cu jertfe și i-a învățat pe fiii săi s-o facă aceeași, pentru că ceea ce văzuse de la dânșii feciorii lui, aceea și ei o făceau. Ci mai cu râvnă slujea lui Dumnezeu cu jertfe dreptul Abel, decât Cain, pentru că aducea din oile cele întâi născute și mai alese, iar Cain aducea din rodurile pământului nu cele întâi rodite, ci cele mai de pe urmă și mai proaste, iar pentru sine le ținea pe cele mai bune.

   Și a căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui, iar spre Cain și spre jertfele lui n-a luat aminte. Și s-a scârbit Cain foarte, pentru că vedea fumul jertfelor lui Abel suindu-se în sus drept, iar de ale sale jertfe fumul îl vedea revărsându-se pe pământ.

Încă se grăiește de Părinți și aceasta: Că foc din Cer spre jertfele lui Abel se pogora și le mistuia, iar de ale lui Cain nu se atingea, la care și Sfântul Ioan Gură de Aur se unește.

Și s-a cuprins de zaviste Cain. Și vrăjmășuia asupra lui Abel și din cea mai mare zavistie și vrajbă i se schimbase fața, precum zice Scriptura: ”Și a scăzut fața lui.”

”Și a zis Cain fratelui său Abel: Să mergem la câmp, și când erau în câmp, s-a sculat Cain asupra lui Abel fratele său și l-a ucis pe el”. Abel a fost întâi mort în partea cea de sub cer. Și văzura Adam și Eva la fiul lor acea moarte, pe care singuri o așteptau, ci nu știau chipul muririi. Auziseră din gura lui Dumnezeu că au să moară, însă nu știau ce este moartea aceea, iar atunci au cunoscut, când au văzut pe iubitul lor fiu fără de suflare, fără de simțire, nemișcându-se cu trupul, cu totul nelucrător, mort, și cunoscură cum că și lor li se cade să fie așa morți și au plâns mult. Una, pentru moartea cea văzută a fiului, iar alta pentru a lor așteptată. Însă plângea și cea împreună născută sora lui Avel – Delvora nemângâiată. Și când după câteva zile, a început firește a se strica trupul mortului și-a adus aminte Adam de cuvântul Domnului ce i se zisese: ”Pământ ești și în pământ te vei întoarce!” Au îngropat în pământ trupul fiului, plângând și tânguindu-se. De atunci câmpul acela în care fu ucis Abel s-a chemat ”câmpul Damascului”, adică ”încruntat”, pentru că ”Damasc” evreește ”încruntat” se cheamă.

Încă se mărturisește de Sfinții Părințe Vasile cel Mare, Ambrozie și Ieronim la un loc și aceasta: Cum că Abel mai înainte de cunoașterea însoțirii (nunții) a murit în feciorie neprihănită.

Iar după săvârșirea răutății lui Cain asupra lui Abel celui fără de răutate, a zis Domnul Dumnzeu către Cain, cu groază: ”Unde este Abel fratele rău?” Nu ca neștiind l-a întrebat Atoateștiutor fiind, ci la pocăință vrând să-l întoarcă pe ucigaș, ca să-și mărturisească păcatul făcut înaintea Lui. Iar împietritul păcătos, nu numai că nu și-a mărturisit lucrul său cel rău, ci și a-l tăinui pe el înaintea Atotvăzătorului Dumnezeu vrând, a răspuns cu mândrie: ”Nu știu de el, au doară străjer fratelui meu sunt?”

Deci de față îi spune Domnul păcatul lui, înaintea ochilor zicându-i lui: ”Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ.” Cain mustrat fiind de Dumnezeu, s-a spăimântat și a suspinat și a tremurat și din ceasul acela a început a tremura în toată viața sa.

Apoi deznădăjduindu-se de Milostivirea lui Dumnezeu a zis: Mai mare este vina mea decât a mi se ierta; atâta de mare este păcatul meu, cât nu se poate a fi el iertat. Deci voi ieși de aici izgonindu-mă și de la Fața Ta mă voi ascunde și voi suspina și voi tremura pe pământ și tot cine mă va afla mă va ucide. Dumnezeu a pus semn pe Cain, ca să nu fie el ucis de cei ce l-ar afla pe el, până la bătrânețile lui.

Și a ieșit Cain de la fața lui Dumnezeu, împietrit fiind cu inima. Apoi s-a temut de a se arăta și înaintea feței părinților săi, Adam și Eva, ci luând în taină pe cea împreună născută soră a sa Calmana, s-a dus la o țară departe și s-a sălășluit în pământul Naid. Acolo a început a trăi cu sora sa și a naște fii.

Se spune de Cain și aceasta, că adeseori era în spaimă mare, și ca și cum întru ieșire din minte și înfricoșări i se arătau lui. Pentru că uneori i se părea că aude glasul frățâne-său Abel alergând după dânsul și strigându-i asupra: De ce m-ai ucis? și ca și cum vrând să-l ucidă. Iar alteori căutând el în sus, vedea oaste cerească cu înfocate săgeți iuțindu-se spre el și cu moarte îngrozindu-l, afară de cele dese fulgere și tunete mari, care pe deasupra lui tunau și-l înfricoșau pe el. Iar uneori căutând el pe pământ, vedea șerpi, jigănii și înfricoșătoare fiare, repezindu-se la el și de o frică ca aceea tremurând și scuturându-se fugea încoace și încolo, sârguindu-se a se ascunde undeva, ci mânia lui Dumnezeu pretutindenea îl ajungea pe el.Ca și cum pământul sub picioarele lui Cain umblând el se clătea, ca și cum crăpând sub dânsul și a-l înghiți pe el de viu vrând.

Și ce semn a pus Dumnezeu pe Cain, ca nimenea să nu-l ucidă pe el? Râvniții evreiești bănuiesc, că un câine umbla înaintea lui și povață îi era lui oriunde. Alții zic că un înscris oarecare era închipuit în fruntea lui Cain, iar alții spun că fața lui Cain se făcuse grozavă, ca oarecare nălucire de spaimă. Ci cea de obște înțelegere a tâlcuitorilor este că nu alt semn era pe el, fără numai tremurarea capului și a mâinii celei drepte ucigătoare de frate, cu care nici hrană la gură să-și ducă, nici altceva să lucreze nu putea.

Iar Adam și Eva nemângâiați după moartea lui Abel plângând, Milostivul Dumnezeu vrând să-i mângâie le-a dat lor iarăși naștere de fii, și zămislind născură un fiu, și-i chemară numele lui Set, zicând: Iată sămânță ne-a ridicat nouă Dumnezeu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Din acest Set s-a început seminția lui Hristos după trup, precum arătat este în Evanghelia Sfântului Luca.

Și s-a născut Set împreună cu sora lui Asvama ( precum cu Cain cu Calmana și Abel cu Delvora ). Pentru că așa din început, de Ziditorul s-a alcătuit firea omenească, ca să se nască câte doi fii, parte bărbătească și parte femeiască, ca să se înmulțească oamenii pe pământ. Și se însoțeau atunci fratele cu sora sa cea împreună născută, până ce s-au rodit noroadele. Iar dacă s-a înmulțit omeneasca seminție, îndată singură fireasca lege și înțelegerea omenească nu și fără de Dumnezeiasca Poruncă, acea de aproape însoțire a celor împreună născuți a tăiat-o. Și s-a hotărât ca fratele cu sora de un pântece fiind născuți, să nu se însoțească în cea trupească însurare.

Iar după nașterea lui Set, s-au născut lui Adam și Evei  și alți fii și fiice și s-a înmulțit seminția omenească din an în an, născându-se din fii, fiii.

Iar când Set era de patruzeci de ani, s-a răpit de îngerul la înălțime și s-a învățat știința de multe Taine Dumnezeiești. A știut de răzvrătirea și de necurăția ceea ce avea să fie în neamul cel de pe urmă, care din seminția lui avea să se nască. A știut și de aceea, că voiește Dumnezeu pe cei fără de lege păcătoși cu apă și cu foc să-i piardă și de Venirea lui Mesia și de izbăvirea neamului omenesc i s-au descoperit lui.

Set întru răpirea sa de îngerul a văzut așezarea făpturii celei de Sus, frumusețea Cerului și mișcarea acelora. Alergarea Soarelui și a Lunii și a stelelor, tocmirea cereștilor semne, care se numesc Planete și lucrările acelea le-a cunoscut și multe lucruri nevăzute a văzut și pe cele neștiute le-a știut, patruzeci de zile învățându-se de îngerul acela. Și i s-a luminat fața lui din vedenia Cereștilor făpturi și din îngereștile vorbe precum după aceea și fața lui Moisi. Iar după 40 de zile s-a aflat iarăși pe pământ, și pentru părinții săi care pentru dânsul foarte se întristau ( că nu știau unde s-a dus ) i-a veselit și le-a spus lor toate, cele ce le-a știut de la înger învățându-se.  Și strălucea fața lui Set cu podoabe și cu slavă, ca o față de înger, și a avut slavă a feței sale în toate zilele vieții sale.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s